I Jämtlands län ligger man mycket långt framme inom både fisketurism och sportfiske. Man har kommit så långt tack vare att det länge funnits en mycket stark sportfisketradition, bra utvecklingsarbete samt mycket naturligt goda förutsättningar. Det finns hela 17 000 sjöar i länet, och totalt har de en storlek av 4 500 km2. Förutom detta finns 280 mil åar och älvar. Man har beräknat att naturproduktionen av fisk varje år uppgår till 3 000 ton per år. Därmed måste man säga att vatten absolut är en av de största naturresurserna i länet.

Olika fiskebestämmelser

Både kring yrkes- och fritidsfiske finns det väldigt många olika bestämmelser. Dessa bestämmer till exempel vad man får fiska, vilka sätt man får fiska på, samt när man får fiska. Om man vill fiska i sötvatten står all information på fiskekortet som man också behöver för att fiska. Om man vill veta vad som gäller för havsfiske eller i större sjöar bör man vända sig till de lokala fiskemyndigheterna.

Rätt fiskevård som stärker fisket

Länsstyrelsen stödjer flera olika fiskevårdande projekt för att livskraftiga fiskebestånd ska bevaras och återskapas. Olika bidrag fördelas både för fiskevård och fiskeavgifter. Dessutom fördelar de också mycket stödpengar som EU önskar ska användas just till åtgärder som verkar fiskevårdande.

Fritidsfisket gynnas också av vården

Det finns mycket goda förutsättningar för att hålla på med fritidsfiske i Sverige. I landet kan man fiska både längs kusten, i havet, i sjöar och olika vattendrag från norr till söder. De allra vanligaste arterna att fiska är lax, öring, makrill, torsk, harr, röding, gädda, abborre samt gös. Dessa arter är dessutom mycket viktiga för fisket. Det är länsstyrelsen som är ansvariga för fritidsfiskets regionala utveckling och de arbetar också för de goda fiskemöjligheterna ska behållas. De bildar till exempel områden där fiskekort säljs för vattendrag och sjöar. Möjligheten till god fångst ökas genom fiskevård, och Länsstyrelsen utser också olika fisketillsynsmän och de informerar om de fiskeföreskrifter som finns och dessutom ser de till att föreskrifterna följs.