En viktig störning i de svenska skogarna har länge varit skogsbränder. En viktig sak att tänka på är dock att det inte brinner likadant i dag om det gjorde för några hundra år sedan. Skogens värde ökade när skogsbruket utvecklades och i takt med detta startade människan också olika projekt för att skogsbränder skulle stoppas på ett effektivt sätt. I dag är många arter faktiskt beroende av att skogen brinner och på grund av att skogsbränder sker så sällan är allt fler arter hotade eller sällsynta. Man har under denna tid nu blivit medveten om att elden saknas och i olika brandpräglade skogar har man börjat tillföra eld igen. Rent historiskt sett har skogsbränderna haft en mycket stor roll för hur dagens skogslandskap ser ut.

Blixtnedslag har orsakat naturliga bränder och detta har i sin tur skapat flera olika sorters livsmiljöer och dessa gynnar både växter och djur. Tallskogar och lövträd som till exempel sälj, asp och björk på frisk och torr mark gynnas mycket av olika skogsbränder. Om skogen blir för tät med granar kommer så kallade pionjärträd att få svårt att föröka sig och inte trivas. Sekundärträd som granar dyker dock ofta först upp under lång tid efter störningar som bränder. Granen kan konkurrera ut de allra flesta träd eftersom att den både tål konkurrens om utrymme, näringsämnen och beskuggning.

En gran har en mycket hög dödlighet även vid en lätt brand eftersom att den har ett tätt grenverk som börjar väldigt nära marken. Tallen har till exempel både en hög krona och mycket tjock bark som gör det lättare att överleva en brand. De flesta granskogar är så kallade brandrefugier. Detta är områden dit en skogsbrand inte tagit sig av en eller annan anledning. En sådan gammal granskog kan ha ett mycket stort naturvärde och även ekonomiskt värde.