I Jämtland finns flera stora rovdjur och det är Länsstyrelsen som ansvarar för förvaltningen av dessa. Ett av målen med denna förvaltning är att rovdjuren ska finnas i större och mer livskraftiga stammar. Men samtidigt vill man att problemen som orsakas av rovdjuren ska minska. Man vill till exempel att tamdjur inte ska attackeras och människor ska också kunna röra sig i skog och mark utan att behöva oroa sig.

En förvaltning som begränsar och skyddar

I Jämtlands läns förvaltningsplan framgår hur rovdjuren ska förvaltas utifrån de resultat som de årliga inventeringarna visar. Till gruppen stora rovdjur hör bland annat järv, kungsörn, varg, lodjur och björn och alla dessa inventeras. I planen framgår till exempel utbredningsmål och antalsmål för varje djurart och utifrån hur inventeringen ser ut kan det beslutas om olika förebyggande åtgärder som till exempel skyddsjakt eller licensjakt. Länsstyrelsen har också som uppdrag att informera om de olika rovdjur som förekommer, var de befinner sig och hur många de är. Dessutom har Länsstyrelsen ansvar för tillsynen av jakten på dessa rovdjur och de ska också bevaka jakt som eventuellt är olaglig. Om viltskador orsakas av rovdjur handläggs också dessa av Länsstyrelsen.

Som privatperson kan man i vissa situationer på eget initiativ döda något av de stora rovdjuren för att man ska kunna förhindra skador på tamdjur. Detta regleras i jaktförordningen. Om man gjort detta ska man kontakta Länsstyrelsen genast och efter detta kommer en besiktningsman att komma ut och besiktiga rovdjuret.

Förvaltningen i Jämtland

Fasta stammar av både lodjur, järv, björn, varg och kungsörn finns i Jämtland och på uppdrag av riksdag och regering är det Länsstyrelsen som förvaltar dem. Det innebär att rovdjuren ska inventeras tillsammans med naturintresserade, jägare och samebyar. Dessutom ska skyddsjaktsärenden hanteras och licensjakt på björn samt lodjur ska administreras. Det ska dessutom informeras om de olika rovdjuren så att allmänheten får kunskap om dem.