I Jämtlands län finns en stor mångfald av flera olika skogstyper. Det gör att det finns många olika samt unika skogsmiljöer att njuta av. Eftersom det finns denna mångfald ställs det också flera krav på att dessa ska bevaras för eftervärlden, både sett till miljön och de unika naturvärdena.

Det finns fler än 120 naturreservat i Jämtlands län och dessutom finns en nationalpark som kallas Sonfjällets nationalpark. De allra största naturreservaten finns i de olika fjällområdena men de allra flesta ligger nedanför de olika fjällen. Dessutom finns fler än 200 områden som genom EU:s nätverk Natura 2000 skyddas då de innehåller flera värdefulla naturtyper. Många av dessa områden är dock också skyddade i form av naturreservat.

Odlingslandskap i Jämtland

Både i Härjedalen och i Jämtland finns ett mycket mångformigt och varierande odlingslandskap. En sak som är unikt är att det bara täcker drygt 1 % av landskapsarealen i länet, men landskapet sträcker sig både över skogsbygd, fjällbygd och mycket bördig Storsjöbygd. Dessutom går det både över älvdalar och når enda fram till det kuperade skogslandskapet som finns i den östra länsdelen. En annan sak som är mycket utmärkande för detta län är alla de levande fjällägenheterna och fäbodarna. Dessutom är den stora arean av hag- och ängsmarker också mycket stor om man jämför den med de övriga markerna i de norrländska länen.

Tidigare nyttjades många olika markslag inom jordbruk, men i dag behöver man bara ett och det är åkern. Det har lett till att många av de fodermarker som naturligt producerade foder har odlats upp eller vuxit igen. Några av de få betes- och slåttermarker som skapats naturligt har mycket höga värden både sett till kulturmiljö och natur. Om man äger eller sköter om en sådan värdefull mark kan man söka kostnadsfri rådgivning eller miljöersättning. Om detta är aktuellt kontaktar man länsstyrelsen.